Els permisos laborals per les eleccions 12 de maig de 2024


En data 19 d’abril de 2024 s’ha publicat la ORDRE EMT/79/2024 per la qual s’estableixen les instruccions necessàries per a la participació dels treballadors i treballadores en les eleccions al Parlament de Catalunya el dia 12 de maig de 2024

En relació als permisos retribuïts de les persones treballadores es fixen sempre que la jornada laboral coincideixi almenys dues hores amb l’horari de la votació. Els permisos varien en funció del nombre d’hores que coincideixi la jornada laboral i l’horari de votació:

  • Si l’horari de treball NO coincideix amb l’horari de votació (de 9 h a 20 h) = 0 hores de permís
  • Si l’horari de treball coincideix 2 hores o menys amb l’horari de votació = 0 hores de permís
  • Si l’horari coincideix amb l’horari de votació més de 2 hores i menys de 4 hores = 2 hores de permís
  • Si l’horari de treball coincideix amb l’horari de votació 4 o més hores = 4 hores de permís

L’empresa determinarà el moment d’utilització del permís per a exercir el seu dret de vot, conforme als propis criteris organitzatius i productius, i, en tot moment, disposa del dret a sol·licitar al treballador que acrediti que efectivament ha emprat el permís retribuït per exercir el seu dret a sufragi requerint el justificant expedit per la Mesa electoral corresponent.

En cas de persones treballadores a temps parcial la durada del permís es reduirà de forma proporcional a la jornada de treball.

En tot cas, si la persona treballadora ha estat cridada per formar part de la Mesa electoral, esser interventor o fer d’apoderat tindran dret als següents permisos i drets:

  • Si la persona treballadora ha estat cridada per formar part de la mesa com a president, vocal o interventor i havia de prestar els seus serveis laborals el dia de les eleccions: Permís retribuït i no recuperable el dia 12 de maig sencer i per les 5 primeres hores del dia immediatament posterior. Es computarà com a jornada laboral del dia de les eleccions el torn de nit que s’iniciï en el dia de la votació.
  • Si la persona treballadora ha estat cridada per formar part de la mesa com a president, vocal o interventor i NO havia de prestar els seus serveis laborals el dia de les eleccions per gaudiment del descans setmanal: Permís retribuït i no recuperable per les 5 primeres hores del dia immediatament posterior.
  • Si la persona treballadora ha estat cridada per formar part de la mesa com a president, vocal o interventor i havia de prestar els seus serveis laborals la nit anterior a la jornada electoral: a petició de la persona treballadora es podrà canviar el torn de treball.
  • Per fer d’apoderat: Permís retribuït i no recuperable pel dia 12 de maig

Desplaça cap amunt