Aclariment de Seguretat Social sobre el permís paternal

El 30 de juny va entrar en vigor el Reial decret llei 5/2023, de 28 de juny que, que recull el permís parental de vuit setmanes que deriva de la Directiva europea (UE) 2019/1158 a través de la introducció de l’article 48 bis de l’Estatut dels Treballadors següent:

Les persones treballadores tindran dret a un permís parental, per tenir cura de fill, filla o menor acollit per temps superior a un any, fins al moment en què el menor compleixi vuit anys.

Aquest permís, que tindrà una durada no superior a vuit setmanes, contínues o discontínues, podrà gaudir-se a temps complet, o en règim de jornada a temps parcial conforme al qual s’estableix reglamentàriament.

En data de 22 de gener de 2024 la Seguretat Social (a través butlletí del Sistema RED, BNR 2/2024) ha clarificat com s’ha de tramitar i, per tant, quin tractament se li ha donat a la figura jurídica. En aquest sentit, malgrat que s’anomena permís cal tractar-lo com un supòsit de suspensió del contracte de contracte.

La DGOSS, després de les modificacions introduïdes en el text refós de la Llei de l’Estatut dels Treballadors, pel Reial decret llei -RDL- 5/2023, i en relació al permís parental, ha establert el següent:

Gaudi del permís parental a temps complet

  • Entrada en vigor: 30 de juny de 2023.
  • Alta i cotització: mantenir l’alta i la cotització respecte de la persona treballadora.

De conformitat amb el criteri de la DGOSS, malgrat ser inclòs el permís parental en l’apartat 1.o) de l’article 45 de l’ET com una causa de suspensió del contracte, per la qual cosa l’apartat 2 l’exonera de les obligacions recíproques de treballar i remunerar el treball, no per això perd la naturalesa de permís. Això significa que s’aplica l’article 69, sobre situacions de permanència en alta sense retribució, compliment de deures de caràcter públic, permisos i llicències, del Reglament General sobre Cotització i Liquidació d’altres drets de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret 2064/1995, i, en conseqüència, l’obligació de cotitzar.

En aquest sentit, per a les contingències comunes es prendrà com a base de cotització la mínima corresponent en cada moment al grup de la categoria professional del treballador i per a les contingències professionals la base de cotització estarà subjecta als límits mínims establerts en l’apartat 2 de l’article 9 del RD 2064/1995.

  • Identificació en l’àmbit d’afiliació. La identificació d’aquestes situacions es realitzarà a través del valor 20-Permís parental temps complet del camp «tipus d’inactivitat»
  • Aviat s’informarà de la data d’implantació d’aquest nou valor. Per tant, encara caldrà esperar que estigui operativa aquesta funcionalitat.

Gaudi del permís parental a temps parcial

Entrada en vigor: De conformitat amb el criteri de la DGOSS l’inici de la vigència del permís parental gaudit a temps parcial es troba pendent de desenvolupament reglamentari.

Maria Àngels Sampedro Lopez

Sòcia – Laboralista

Llicenciada en Dret per la UPF. 15 anys d’experiència com a advocada de les àrees jurídic Laboral i de Seguretat Social.

Desplaça cap amunt