/

AUDITORIA & ASSURANCE

Auditoria & Assurance

Auditoria & Assurance

La nostra firma presta serveis d’auditoria amb l’objectiu de realitzar un servei diferencial, de qualitat i diligència professional, aportant valor al client i als seus accionistes.

Auditoria de procediments acordats

Un informe de procediments acordats correspon a un treball on s’acorda amb el client l’aplicació de certs procediments d’auditoria i de revisió amb una finalitat determinada i amb l’emissió d’un informe amb els resultats obtinguts, sense emetre una opinió, sobre certes partides dels estats financers.

Entre aquest tipus de procediments acordats poden realitzar-se sobre:

 • Verificació de comptes a cobrar
 • Verificació de comptes a pagar
 • Inventari d’actius
 • Processos administratius
 • Verificació procediments de tresoreria (efectiu, saldos bancaris)

En els casos que no es requereixi un informe d’auditoria ni d’altres informes més formals, un informe de procediment acordat pot aportar la seguretat necessària sobre un assumpte important per l’empresa i els seus directius.

AUDITORIA EXTERNA

Els serveis d’auditoria prestats comprenen els següents àmbits d’actuació:

 • Auditoria de Comptes Anuals i Consolidats
 • Revisions limitades d’estats financers
 • Auditoria de Subvencions
 • Auditoria de compliment legals i/o contractuals (ampliació o reducció de capital, projectes de fusió, aportacions no dineràries)
 • Auditoria de declaració anual d’envasos (Ecoembes)
 • Auditoria de declaració d’aparells elèctrics i electrònics (Ecolec/ Ecotic)

REVISIÓ DEL COMPLIMENT DE COMPROMISOS FINANCERS

Degut al compromís que una empresa pot assumir davant d’una entitat financera al signar un contracte de préstec, o operació similar, l’entitat financera pot requerir que un auditor verifiqui de forma anual o trimestral que l’empresa assumeix compleix aquests compromisos.

Des de SENSUS AUDITORIA podem donar suport a l’empresa i certificar el compliment dels compromisos de la companyia respecte al banc, segons els acords contractuals entre les parts.

El nostre treball consistirà en comprovar l’esmentat certificati i emetre un informe sobre aquest fet.

Articles de Auditoria & Assurance

Descobreix els articles de la Auditoria & Assurance de la Consultoria Sensus Manresa

Desplaça cap amunt