Distribució de dividents i retencions

El dividend és la part del benefici d’una empresa que es reparteix entre els accionistes d’una societat.

El dividend constitueix la principal via de remuneració dels accionistes com a propietaris d’una societat i el seu import ha de ser aprovat per la junta general d’accionistes de la societat

Si l’ empresa ha decidit que pagarà dividends als seus socis haurà de practicar una retenció del 19% sobre aquest dividend, tenint en compte el següent:

  • Si el soci és una persona física resident a Espanya (contribuent de l’IRPF), el dividend sempre porta retenció. I si es tracta d’una persona física no resident a Espanya, haurà de retenir-li al tipus que estableixi el conveni per a evitar la doble imposició amb el seu país (a falta de conveni, el tipus de retenció és del 19%).
  • Si el soci és una societat resident a Espanya o a la UE, no haurà de retenir-li res sempre que aquest soci tingui dret a l’exempció per doble imposició de dividends (si no és així, haurà de retenir el 19%, o el tipus que estableixi el conveni en cas de societats no residents). L’exempció per doble imposició s’aplica si el soci té una participació directa o indirecta d’almenys el 5% i si, a més, ha mantingut aquest percentatge mínim de manera ininterrompuda durant l’any anterior a la data en la qual el dividend sigui exigible (o, en cas que en aquesta data encara no hagi transcorregut un any, si manté la participació fins a completar-lo).
  • La retenció haurà d’incloure-la en la declaració periòdica corresponent al dia en què el dividend resulti exigible. I si la junta de socis no diu res sobre aquest tema, s’entén que el dividend és exigible a partir de l’endemà al de la junta que acorda el repartiment. És important, per tant, tenir en compte la data d’exigència del cobrament dels dividends, ja que aquesta està directament relacionada amb la meritació de les liquidacions a presentar a Hisenda, i si no es compleixen els períodes de liquidacions, es poden generar sancions per part de l’Administració.
  • L’empresa haurà de practicar les retencions que corresponguin segons les regles anteriors i ingressar-les a Hisenda amb el model 123, de forma mensual o trimestral depenent de si l’empresa ha tingut un volum d’operacions que hagi excedit durant l’any natural anterior de 6.010.121,04 euros.
  • També s’haurà de fer un resum anual informatiu (model 193) que es presenta durant el mes de gener, que és un resum anual en el qual es detallen les retencions i ingressos a compte sobre determinats rendiments del capital mobiliari de l’IRPF i sobre determinades rendes de l’impost sobre societats i de l’impost sobre la renda de no residents, corresponent a establiments permanents, tal i com son considerats els dividends.

Esperem que la informació facilitada hagi estat del seu interès. Estem a la seva disposició per a qualsevol duda o consulta que pugui presentar-se.

Desplaça cap amunt