El permís de lactància es podrà acumular en dies complerts sense que el reculli el conveni

En data 21 de maig del 2024 s’ha publicat el Reial decret llei 2/2024 pel qual s’adopten mesures urgents per a la simplificació i millora del nivell assistencial de la protecció per desocupació, i per completar la transposició de la Directiva (UE) 2019/1158 del Parlament Europeu i del Consell, de 20 de juny de 2019, relativa a la conciliació de la vida familiar i la vida professional dels progenitors i els cuidadors, i per la qual es deroga la Directiva 2010/18/UE del Consell.

L’Estatut dels Treballadors es modifica perquè es pugui sol·licitar l’acumulació d’hores en jornades completes sense necessitat que estigui recollida al conveni col·lectiu o en un acord amb l’empresa.

El permís per lactància d’un fill menor de nou mesos (en alguns supòsits es pot ampliar a 12 mesos) consisteix en el dret a l’absència retribuïda de la feina, o a una reducció de la jornada normal, amb la mateixa finalitat.

L’Estatut dels Treballadors regula a l’article 37.4 diferents formes de gaudi:

• 1 hora diària o dues fraccions, que s’han de gaudir dins de la jornada laboral.

• 1/2 hora diària de reducció de jornada, al principi o al final.

• Acumular l’hora diària en jornades completes.

Fins a l’entrada en vigor d’aquesta modificació, 21 de desembre de 2023, l’acumulació d’hores en jornades completes únicament es podia fer si estava contemplada al Conveni Col·lectiu o, per acord entre empresa i persona treballadora.

La modificació d’aquest Reial decret llei consisteix a permetre l’acumulació del permís en jornades completes, a elecció de la persona treballadora que ara podrà triar qualsevol de les formes de gaudi sense necessitat que aquesta última estigui contemplada al Conveni Col·lectiu i sense necessitat d’acord entre les parts.

Com demanar-ho?

El permís de lactància s’ha de sol·licitar per escrit de manera presencial o telemàtica (hi ha un model oficial) i amb almenys 15 dies d’antelació. És obligatori incloure la data d’inici així com la durada del permís i és aconsellable demanar sempre a l’empresa que en confirmi la sol·licitud i l’aprovació.

Què suposa per a l’empresa?

Com que és un permís retribuït, l’empresa s’ocupa de pagar el mateix salari al treballador o treballadora; malgrat treballar menys hores. Tot i això, si el permís de lactància dura fins als 9 mesos, l’organització podrà canviar els plusos relacionats amb l’assistència al lloc oa la productivitat.

Si el permís arriba fins als 12 mesos, el salari sí que es redueix de manera proporcional. Això no obstant, la nòmina es compensa amb una prestació econòmica brindada per la Seguretat Social.

Poden acomiadar qui ho demani?

Si l’acomiadament està motivat per gaudir del permís de lactància, l’acomiadament es declararia nul. L’acomiadament ha d’estar justificat i no ha de tenir res a veure amb el permís retribuït.

Si l’empresa s’oposa a l’horari demandat pel pare o la mare, cal iniciar un procés judicial on exposar les raons d’aquesta oposició; dacord amb larticle 139 de la Llei Reguladora de la Jurisdicció Social.

Desplaça cap amunt