Mesures per afrontar les conseqüències econòmiques i socials derivades dels conflictes a ucranïa i el pròxim orient

El Reial decret llei 8/2023, publicat pel BOE el 28/12/2023, pel que s’adopten mesures per afrontar les conseqüències econòmiques i socials derivades dels conflictes a Ucraïna i Pròxim Orient, així com per pal·liar els efectes de la sequera, regula alguns aspectes fiscals d’interès dels quals passem a resumir els més destacables:

  • Es prorroguen els límits excloents del mètode d’ estimació objectiva en l’Impost sobre la Renda de les Persones Físiques, així com també queden prorrogats per al període impositiu 2024 els límits per a l’aplicació del règim simplificat i el règim especial de l’agricultura, ramaderia i pesca, en l’Impost sobre el Valor Afegit.
  • S’ amplia un any més l’ àmbit temporal d’ aplicació de la deducció prevista en l’ Impost sobre la Renda de les Persones Físiques per obres de millora d’eficiència energètica en habitatges.
  • Quant a l’Impost sobre Societats, es prorroga la llibertat d’amortització de les inversions que utilitzin energia procedent de fonts renovables.
  • Es prorroga, durant el primer semestre de 2024, l’aplicació en l’Impost sobre el Valor Afegit del tipus impositiu del 0 % que recau sobre els productes bàsics d’alimentació, així com la del 5 % amb què resulten gravats els olis d’oliva i de llavors i les pastes alimentàries, per contribuir a la reducció del preu final d’aquests aliments.
  • Es prorroga l’ aplicació de tipus impositius reduïts de l’IVA a determinats subministraments d’energia elèctrica i al gas natural. Tot i això a l’electricitat s’hi aplicarà des de l’1 de gener al 31 de desembre de 2024 el tipus reduït del 10 % en comptes del tipus del 5 per cent aplicable fins a 31 de desembre de 2023. També s’aplicarà el tipus reduït del 10 per cent al gas natural des de l’1 de gener fins al 31 de març de 2024. La pròrroga en la reducció dels tipus impositius de l’IVA també s’aplicarà a pellets, briquetes i llenya, substitutius ecològics del gas natural procedents de biomassa i destinats a sistemes de calefacció, que passen a tributar al tipus reduït del 10 per cent des de l’1 de gener fins al 30 de juny de 2024.
  • El tipus impositiu de l’impost especial sobre l’Electricitat, que s’havia fixat en el 0,5% i s’havia prorrogat fins el 31 de desembre de 2023, passarà a ser durant el primer trimestre de 2024 del 2,5% i durant el segon trimestre de 2024 passarà a ser del 3,8%.

Esperem que aquesta informació sigui de la seva utilitat i restem a la seva disposició per qualsevol consulta que ens vulguin plantejar.

Desplaça cap amunt