Novetats en matèria laboral i social del Reial Decret-Llei 8/2023, de 27 de desembre

Dins del paquet de mesures impulsat pel RD-llei 8/2023, de 27 de desembre, trobem novetats en matèria laboral i social com: la revalorització de les pensions i de les prestacions, la vigència provisional del SMI 2023, les pràctiques formatives, entre d´altres. Des de Sensus Consultoria analitzem i t’expliquem les novetats més rellevants

1. Revalorització de pensions i prestacions

S’inclou la revaloració de les pensiones del sistema de la Seguretat Social, de Classes Passives i d’altres prestacions públiques per al 2024.

   • Límit màxim per a les pensions públiques: 3.175,04 euros mensuals o 44.450,56 euros anuals.

   • Complement per a la reducció de bretxa de gènere: 33,20 euros mensuals.

   • Quantía mínima de les pensions contributives: s’incrementaran en funció del tipus de pensió conforme a les previsions de l’art. 58 i de la D.A. 53.ª de la LGSS, amb els imports que s´especifiquen (annex IV).

   • Límit de ingressos per al reconeixement de quanties mínimes:
      • Sense cònjuge a càrrec 8.942,00 euros/any

      • Amb cònjuge a càrrec 10.430,00 euros/any

    • SOVI : 7.399,00 euros/any

    • Pensions no contributives del sistema de la Seguretat Social d’invalidesa i jubilació: 7.250,60 euros anuals.

    • Prestacions familiars de la Seguretat Social: a partir del dia 1 de gener, la quantia anual de les prestacions familiars de la Seguretat Social, en la seva modalitat no contributiva, per fill a càrrec amb 18 anys o més, i un grau de discapacitat major del 65% es fixa en 5.647,20 euros. Si la discapacitat és major o igual al 75% la quantia anual serà de 8.469,60 euros

    • Límits d´ingressos anuals (any 2024 ) per a les persones beneficiaries del IMV (D.T. 6.ª de la Ley 19/2021, de 20 de diciembre): 14.544,00 euros anuals i, si es trata de famílies nombroses, en 21.888,00 euros anuals, incrementant-se en 3.546,00 euros anuals per cada fill a càrrec a partir del quart, aquest inclòs. La quantia de l’assignació econòmica serà de 588,00 euros/any.

    • Límit d´ingressos per al reconeixement de complements econòmics per a mínims: experimentarà un increment del 3,8 per cent obre el límit vigente l’any 2023.

   2. Bases mínimes, màximes i tope màxim de cotizació

   La D.T. 9.ª , nua, per una banda, l´ increment de les bases mínimes de cotización dels grups de cotizació dels règims que els tinguis establerts al salari mínim interprofessional incrementant en un sisè i fixa l´increment del tope màxim de les bases de cotització del sistema aplicant el percentatge que s´estableixi per a la revalorització de les pensions i el tope màxim de cotització es fixarà aplicant el percentatge establert a la disposició transitòria trenta-vuitena del text refós de la Ley General de la Seguridad Social.

   a) Bases mínimes de cotització

   Les bases mínimes de cotización s´ incrementaran de forma automàtica ( i amb efectes retroactius) en el mateix percentatge que ho faci el salari mínim interprofessional incrementat en un sisè quan es publiqui.

     • La base mínima de cotització (fins a la publicació del SMI 2024) seguirà sent: 1.260,00 euros mensuals (42 euros diaris).

    b) Bases màximes de cotització

    Les bases màximes de cada categoria professional i el tope màxim de les bases de cotització es fixaran aplicant el percentatge previst per a la revalorització de les pensions al que se li sumarà l´establert a la D.T. 38.ª de la Ley General de la Seguridad Social.

      • Base màxima (puja un 5%): 4.720,5 euros mensuals.

     3. Ingrés Mínim Vital

     S´ incrementa la seva quantia en un 6,9 %.

     4. Aplicació del Mecanisme d´Equitat Intergeneracional (MEI)

     S´estableix la cotización corresponent al MEI segons el que està previst a l´apartat catorze de l´ art. 122 de la LPGE 2023.

     Per a l´exercici 2024 i fins a l´aprovació de la Ley de Presupuestos Generales del Estado, la cotizació corresponent al MEI, serà de 0,70 punts percentuals.

     Quan aquest tipus de cotització hagi de ser objecte de distribución entre empresa i treballador, el 0,58% serà a càrrec de l´empresa i el 0,12% a càrrec de la persona treballadora

     5. Determinació de la cotizació per a la realització de pràctiques formatives o pràctiques acadèmiques externes.

     Fins que s´aprovi la Ley de Presupuestos Generales del Estado per a l’any 2024, la cotització per a la realització de pràctiques formatives o pràctiques acadèmiques externes incloses en programes de formació s´ajustarà a les següents regles:

     a) En el cas de pràctiques formatives remunerades, s´aplicaran les quotes úniques mensuals per contingències comuns i professionals corresponents als contractes de formació en alternància.

     Aquestes quotes s´aplicaran també respecte a les pràctiques realitzades a l´empara del Real Decreto 1493/2011, de 24 de octubre, pel qual es regulen els termes i les condicions d’inclusió al Règim General de la Seguretat Social de les persones que participin en programes de formació, en desenvolupament del que preveu la disposició addicional tercera de la Llei 27/2011, d’1 de agost, sobre actualització, adequació i modernització del sistema de la Seguretat Social, i del Reial decret 1543/2011, de 31 doctubre, pel qual es regulen les pràctiques no laborals en empreses.

     b) En el cas de pràctiques formatives no remunerades, de conformitat amb l’apartat 7.a) de la disposició addicional cinquanta-dosena del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, la cotització consistirà en una quota empresarial, per cada dia de pràctiques, de 2,54 euros per contingències comunes exclosa la prestació d’incapacitat temporal i de 0,31 euros per contingències professionals, sense que es pugui superar la quota màxima mensual per contingències comunes de 57,87 euros i per contingències professionals de 7,03 euros.

     De la quota diària per contingències professionals de 0,31 euros, 0,16 euros correspondran a la contingència d’incapacitat temporal i 0,15 a les contingències d’incapacitat permanent i mort i supervivència.

     c) En ambdós casos, a les quotes per contingències comunes els serà aplicable la reducció del 95 per cent establerta a l’apartat 5.b) de la disposició addicional cinquanta-dosena del text refós de la Llei General de la Seguretat Social resultant una quota empresarial, per cada dia de pràctiques, de 0,13 euros per contingències comunes exclosa la prestació per incapacitat temporal, sense que es pugui superar la quota màxima mensual de 2,89 per contingències comunes.

     A les pràctiques formatives iniciades i no concloses abans del dia 1 de gener de 2024, els és aplicable el règim jurídic previst en la disposició addicional esmentada únicament des de la data esmentada.

     S’estableix un termini excepcional, que finalitzarà el dia 31 de març de 2024, per comunicar a la Tresoreria General de la Seguretat Social les altes i les baixes a la Seguretat Social corresponents a l’inici o finalització de les pràctiques formatives no remunerades a les quals es refereix la referida disposició addicional cinquanta-dosena que tinguin lloc en el període comprès entre l’1 de gener i el 20 de març de 2024.

     6. Pròrroga temporal de la vigència del salari mínim interprofessional

     Fins que s’aprovi el Reial decret pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per a l’any 2024 en el marc del diàleg social, en els termes establerts en aquell, i d’acord amb el que preveu l’article 27 del text refós de la Llei de l’Estatut dels treballadors, es prorroga la vigència del Reial decret 99/2023, de 14 de febrer, pel qual es fixa el salari mínim interprofessional per al 2023.

     D’aquesta manera, de moment, el salari mínim per a qualsevol activitat a l’agricultura, a la indústria i als serveis, sense distinció de sexe ni edat de les persones treballadores, queda fixat en 36 euros/dia o 1.080 euros/mes (14 pagues), segons el salari estigui fixat per dies o per mesos, sense que el salari en espècie pugui, en cap cas, donar lloc a la minoració de la quantia íntegra en diners d’aquell (Reial Decret 99/2023, de 14 de febrer ).

     7. Pròrroga de jubilació parcial amb contracte de relleu (indústria manufacturera).

     S’incorpora a aquest Reial Decret-llei la pròrroga de jubilació parcial amb contracte de relleu a la indústria manufacturera. Així, se seguirà aplicant aquesta regulació per a treballadors amb alt esforç físic amb almenys sis anys d’antiguitat a l’empresa i sempre que en el moment de jubilació el percentatge de treballadors a l’empresa amb contracte indefinit superi el 70% de la plantilla. La reducció de jornada es manté entre el 25% i el 67%. La pròrroga s’estén fins al 31 de desembre del 2024.

     8. Modificació dels incentius a la contractació previstos per a la substitució de persones treballadores que gaudeixin de descansos per naixement i cura del menor, exercici coresponsable de la cura del menor o de la menor lactant, risc durant l’embaràs o risc durant la lactància natural.

     Entre els contractes que poden ser objecte de bonificació, es troben els contractes de durada determinada celebrats per a la substitució de persones treballadores que gaudeixin de descansos per naixement i cura del menor, exercici corresponsable de la cura del menor o de la menor lactant, risc durant el embaràs o risc durant la lactància natural.

     L’últim incís del primer paràgraf de la lletra c) de l’article 11.1 del Reial Decret-llei 1/2023, de 10 de gener, podria tenir efectes contraris als objectius perseguits per la norma anteriorment assenyalats, ja que impedeix, en exigir que els darrers sis mesos la persona treballadora amb qui se subscrigui el contracte de substitució no hagi prestat serveis mitjançant un contracte de durada determinada a la mateixa empresa o entitat, que s’apliqui la bonificació en un contracte directament vinculat a la conciliació de la vida familiar i laboral: i és que aquesta excepció de l’article 11.1 c) dóna lloc que, si bé sí que es podria bonificar un contracte de durada determinada de substitució de persona treballadora que es troba en situació d’incapacitat temporal per risc durant l’embaràs, una vegada que finalitza aquest contracte temporal no se’n podria bonificar un altre de substitució de la mateixa persona treballadora, per exemple, que es trobés gaudint del permís per naixement. Aquesta exclusió podria fomentar la fi duna relació laboral no desitjada per la norma: la de la persona substituta.

     Per això, es procedeix a modificar-ho en conseqüència.

     D’acord amb això es modifica la lletra c) de l’article 11.1, que queda redactada de la manera següent:

     «c) Contractacions realitzades amb persones treballadores que en els dotze mesos anteriors a la data d’alta de la persona treballadora en el règim de la Seguretat Social corresponent hagin prestat serveis a la mateixa empresa o entitat mitjançant un contracte per temps indefinit, o en els darrers sis mesos mitjançant un contracte de durada determinada o un contracte formatiu, sigui quina sigui la seva modalitat i la durada de la seva jornada.

     No s’aplica el que estableix el paràgraf anterior en els supòsits de transformació de contractes que estiguin incentivats d’acord amb aquesta norma. Tampoc no s’aplica als contractes de durada determinada que se celebrin amb persones aturades per a la substitució de persones treballadores en els supòsits previstos a l’article 17, així com als successius contractes realitzats sense solució de continuïtat quan la persona substituta i substituïda coincideixin amb les del primer o anterior contracte de substitució».

     9. Empleats de la Llar

     La D.T. 8a del Reial Decret-llei 8/2023, de 27 de desembre, determina la suspensió de la D.T. 16a de la Llei general de la Seguretat Social, relativa a les bases i tipus de cotització i acció protectora en el sistema especial per a empleats de la llar. És a dir, no s’aplicarà la previsió següent:

     «A partir de l’any 2024, les bases de cotització per contingències comunes i professionals es determinaran d’acord amb el que estableix l’article 147 d’aquesta llei, sense que la cotització pugui ser inferior a la base mínima que legalment s’estableixi».

     10. Bonificació per a la contractació de personal investigador sota la modalitat de contracte predoctoral.

     La contractació de personal investigador sota la modalitat de contracte predoctoral, establerta a l´article 21 de la Llei 14/2011, d´1 de juny, de la Ciència, la Tecnología i la Innovació, donarà dret, durant la vigència del contracte, incloses les seves pròrrogues, a una bonificació en la cotització,en els termes establerts a l´article 10, de 115 euros/mes.

     Als efectes del col.lectiu analitzat, no es requerirá la inscripción als serveis públics d´ocupació com demandant d’ocupació,establerta de forma genèrica a l’art. 4.1.a)del Reial decret llei 1/2023, de 10 de gener, per ser objecte de la contractació laboral incentivada.

     Esperem que aquesta informació sigui de la seva utilitat i restem a la seva disposició per qualsevol consulta que ens vulguin plantejar.

     Maria Àngels Sampedro Lopez

     Sòcia – Laboralista

     Llicenciada en Dret per la UPF. 15 anys d’experiència com a advocada de les àrees jurídic Laboral i de Seguretat Social.

     Desplaça cap amunt