Quan s’han de declarar els endarreriments salarials?

La regla general és que les rendes del treball s’han de declarar a l’exercici en què resulten exigibles per a la persona treballadora, No obstant això, si una empresa no abona els salaris en aquest moment per causes alienes a la persona treballadora la tributació es difereix fins al moment del cobrament, i s’ha de declarar de la següent manera:

  • Si el cobrament es produís abans de la presentació de l’IRPF no caldrà fer declaració complementària; n’hi hauria prou amb incloure les rendes a la declaració de 2023, com si s’haguessin percebut aquest any.
  • Si el cobrament es produeix una vegada acabat el període de presentació de la renda de l’exercici 2023, llavors sí que s’haurà de fer una declaració complementària del 2023, sense recàrrecs ni interessos.

La tributació és diferent quan la reclamació per salaris acaba als Tribunals. En aquest cas les rendes no percebudes es consideren salaris de l’exercici en què la sentència adquireixi fermesa.

No obstant si les quantitats es cobren en exercici posteriors en el que la sentència ha esdevingut ferma, passant a tenir la consideració d’endarreriments, per la qual cosa hauran de declarar-se a partir del moment en què es produeixi el cobrament mitjançant declaració complementària de l’exercici en què la sentència ha adquirit fermesa.

Una altra situació que es pot produir és que l’empresa contractant, s’hagi declarat insolvent i no pugui fer front al pagament des salaris de les persones treballadores. En aquest cas hem de diferenciar dues situacions.

Quant a la seva imputació temporal, cal distingir dos supòsits:

  • Els pagaments del FOGASA que corresponen a períodes anteriors sobre els quals no hi ha un litigi en la seva percepció. En aquests casos, l’any en què es perceben les retribucions esmentades s’han d’imputar als diferents exercicis en què aquestes es van generar a través de la presentació de les corresponents autoliquidacions complementàries.
  • Els pagaments del FOGASA percebuts per existir un litigi sobre el dret a percebre aquestes retribucions, en cas de guanyar el litigi, les quantitats pagades pel FOGASA es declaren com a rendiments del treball de l’exercici en què la resolució judicial és ferma.

Esperem que la informació facilitada hagi estat del seu interès. Estem a la seva disposició per a qualsevol dubte o consulta que pugui presentar-se.

Desplaça cap amunt