Què cal saber sobre el model 347?

Durant el mes de febrer de cada any, s’ha de presentar el Model 347, que és la declaració anual d’operacions amb terceres persones i que permet a Hisenda creuar dades d’operacions econòmiques entre proveïdors i clients.

QUINES OPERACIONS S’INFORMEN EN EL MODEL 347?

Les operacions que s’informen són les que en conjunt, respecte d’una mateixa persona i d’un mateix tipus de transacció (les compres i/o adquisicions no es sumen amb les vendes i/o prestacions) tinguin un import anual superior a 3.005,06 euros.

Per tant, s’han de declarar en aquest model, sempre i quan se superi la quantitat de 3.005,06 euros, les següents operacions:

 • Subvencions i ajuts no reemborsables.
 • Operacions d’entitats asseguradores.
 • Bestretes de clients i proveïdors.
 • Arrendaments no subjectes a retenció.
 • Lliuraments i adquisicions de béns i serveis, tant les subjectes i no exemptes de l’IVA com per les operacions no subjectes o exemptes de l’impost, que s’hagi hagut d’emetre factura
 • Operacions immobiliàries.

QUI HA DE PRESENTAR EL MODEL 347?

Totes les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, que desenvolupin activitats empresarials o professionals, així com les comunitats de propietaris, per les adquisicions de béns i serveis, hauran de presentar una declaració anual relativa a les seves operacions amb terceres persones.

QUI ESTÀ EXEMPT DE PRESENTAR EL MODEL 347 D’OPERACIONS AMB TERCERS?

 • Els contribuents el domicili fiscal dels quals, establiment permanent o seu de l’activitat no estigui a Espanya.
 • Els que hagin fet operacions amb terceres persones per un còmput inferior a 3.005,06 euros anuals.
 • Persones físiques o entitats en règim d’atribució de rendes que tributin a l’IRPF per estimació objectiva, i paral·lelament pel règim simplificat d’IVA, dels règims simplificats, d’agricultura, ramaderia i pesca o recàrrec d’equivalència (llevat d’operacions excloses de l’aplicació d’aquests règims o per les operacions per les quals emetin factura).

QUINES OPERACIONS NO S’HAN DE PRESENTAR EL MODEL 347?

Les Operacions que no s’han de declarar en el model 347 són:

 • La contraprestació de les quals hagi estat objecte de retenció a compte de l’I.R.P.F., de l’impost sobre societats o de l’impost sobre la renda de no residents, que es declaren a través dels corresponents resums anuals de retencions.
 • Operacions intracomunitàries que s’hagin de relacionar amb el model 349.
 • S’han d’incloure al model 347 els serveis prestats i rebuts d’operadors de fora de la CE. Les operacions que no s’inclouen al model 347 són els lliuraments i les adquisicions de béns que suposin exportacions o importacions de tercers, establerts fora de la CE.
 • En general, qualsevol altra operació exceptuada legalment del model 347.
Desplaça cap amunt